Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är PBF

PBF – Pensionsbestämmelser för förtroendevalda – är bestämmelser om pension till politiker som tillträtt före valet år 2014. Bestämmelserna började gälla den 1 januari 2003. För att PBF ska gälla krävs att bestämmelserna har antagits av den kommun eller region där du är förtroendevald. Lokala avvikelser kan förekomma, så kontrollera vilka villkor som gäller dig.

Förmåner i PBF

• Ålderspension
• Sjukpension
• Visstidspension
• Avgångsersättning för förtroendevalda yngre än 50 år
• Skydd för efterlevande

• Ålderspension

Pensionsgrundande inkomst är ditt arvode och eventuell ersättning som du får till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller ledighet för vård av barn. För hel pension ska du ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos uppdragsgivaren.

Ålderspensionen är en bruttopension, vilket innebär att förmånen samordnas (minskas) med den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

Pensionens storlek baseras på lönen under de två åren närmast före pensioneringen. Lönen räknas om till ”årspoäng” genom att varje års pensionsgrundande lön delas med det årets förhöjda prisbasbelopp. Genomsnittet blir ett ”årsmedelpoäng” som används för att räkna fram ”bruttopensionspoängen” med hjälp av den här tabellen:

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
96 % 0–1
70 % 1–3
65 % 3–20
32,5 % 20–30


Ett exempel:
Vi tänker oss en person som har ett årsmedelpoäng på 6,5 (vilket motsvarar en årslön på cirka 380 250 kr i 2024 års penningvärde). Då beräknas bruttopensionspoängen så här:
96 % av 1 årsmedelpoäng, vilket är 0,96
70 % av 2 årsmedelpoäng, vilket är 1,40
65 % av 3,5 årsmedelpoäng, vilket är 2,275
Tillsammans blir detta 4,635 bruttopensionspoäng.

Bruttopensionspoängen gånger årets prisbasbelopp blir den pension som ska bruttosamordnas. År 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kr, vilket innebär att pensionen i exemplet blir cirka 265 586 kronor.

• Sjukpension

Du kan ha rätt till sjukpension om du har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. Sjukpensionen samordnas med den ersättning som du får från Försäkringskassan. Den kan också samordnas med andra förvärvsinkomster.

Sjukpensionens storlek bestäms av ditt årsmedelpoäng, med samma nivåer som ålderspensionen.

• Visstidspension

Om du avgår efter det att du fyllt 50 år men innan du fyllt 65 år kan du ha rätt till visstidspension. Om du tillträtt före 2003 kan du ha rätt till visstidspension även om du inte fyllt 50 år.

Visstidspension betalas ut fram till dess ålderspensionen börjar betalas ut. Den samordnas med eventuell sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Den kan också samordnas med andra förvärvsinkomster.

Visstidspensionens storlek bestäms av ditt årsmedelpoängen och uppdragets längd.

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
65 % 0–20
32,5 % 20–30

 

• Avgångsersättning för förtroendevalda yngre än 50 år

Om du inte har rätt till visstidspension på grund av din ålder har du istället rätt till avgångsersättning. Den betalas ut under olika lång tid, beroende på din ålder vid avgången och ditt uppdrags längd.

Uppdragstid Inte fyllt 40 år Fyllt 40 år men inte 50 år
mindre än 72 månaders 1 år 1 år
72–96 månader 2 år 2 år
96–120 månader 2 år 3 år
120–144 månader 2 å 4 år
144 månader eller mer 2 år 5 år


Avgångsersättningens storlek bestäms av ditt årsarvode avgångsåret.

Ersättningsnivå första utbetalningsåret Skikt av arvodet i förhöjda prisbasbelopp
80 % 0–20
40 % 20–30
Ersättningsnivå därefter Skikt av arvodet i förhöjda prisbasbelopp
70 % 0–20
35 % 20–30

 

• Skydd för efterlevande

Skyddet för efterlevande inom PBF består av tre delar – en pension för vuxna och en för barn, samt en del som gäller vissa änkor.

Efterlevandepension

Om du skulle avlida medan du har ett förtroendeuppdrag eller egen ålderspension kan din efterlevande make, maka eller registrerade partner ha rätt till efterlevandepension om villkoren i avtalet är uppfyllt. Efterlevandepension betalas ut i fem år.

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
15 % 0–20
7,5 % 20–30

 

Barnpension

Om du efterlämnar barn har de rätt till barnpension till och med den månad barnet fyller 18 år eller vid studier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
10 % 0–7,5
28 % 7,5–20
14 % 20–30


Om du har två barn blir ersättningen 1,4 gånger högre.
Om du har tre barn blir ersättningen 1,6 gånger högre.
Om du har fyra barn blir ersättningen 1,8 gånger högre.
Om du har fem barn eller fler blir ersättningen 2,0 gånger högre.

Kompletterande änkepension

Om du är man kan din efterlevande maka få en kompletterande änkepension. De villkor som måste vara uppfyllda är:
• Vid dödsfallen ska du haft förtroendeuppdrag eller rätt till ålderspension.
• Kommunala pensionsbestämmelser ska ha gällt oavbrutet för dig från 1991-12-31.

Om din efterlevande maka är född före 1945 utbetalas kompletterande änkepension så länge hon får ”änke-ATP”. I annat fall upphör den kompletterande änkepensionen senast när hon fyller 65 år.

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
0 % 0–7,5
24 % 7,5–20
12 % 20–30


Livränta

Du har rätt till livränta om du har haft ett pensionsgrundande uppdrag i minst tre år och avgått från uppdraget utan rätt till ålderspension.

Livräntan betalas ut livsvarigt från 65 år. Livräntan är beroende av uppdragets längd.

Livräntenivå Skikt av årsmedelpoäng
10 % 0–7,5
65 % 7,5–20
32,5 % 20–30

 

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se