Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är OPF-KL

OPF-KL – Omställningsstöd och pension för förtroendevalda – gäller förtroendevalda som har nytillträtt efter valet 2014 eller senare. I vissa delar gäller det också förtroendevalda som inte tidigare har omfattats av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) eller av andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

För att OPF-KL ska gälla krävs att bestämmelserna har antagits av den kommun eller region där du är förtroendevald. Lokala avvikelser kan förekomma, så kontrollera vilka villkor som gäller dig.

Förmåner i OPF-KL

OPF-KL innehåller både omställningsstöd och pensionsförmåner. De flesta pensionsförmåner gäller alla förtroendevalda medan omställningsförmåner, sjukpension och familjeskydd endast gäller dem som har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Förmåner för alla förtroendevalda

• Avgiftsbestämd ålderspension
• Efterlevandeskydd

Förmåner för dig med uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid

• Sjukpension
• Familjeskydd
• Omställningsförmåner

Förmåner för alla förtroendevalda

Som förtroendevald har du rätt till en pension som liknar den som anställda med tjänstepensionen AKAP-KR har – dels en avgiftsbestämd (premiebestämd) ålderspension, dels ett efterlevandeskydd som motsvarar AKAP-KR:s återbetalningsskydd.

• Avgiftsbestämd ålderspension

Den ålderspension som du får som förtroendevald är avgiftsbestämd (premiebestämd). Det betyder att den kommun eller den region där du har ditt uppdrag varje år avsätter en premie till din pensionsbehållning. Premien beräknas på din inkomst i det pensionsgrundande uppdraget (årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta ersättningar).

Premienivån i den avgiftsbestämda ålderspensionen är:
• 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
• 30 procent från 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.

Om du har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid beräknas premien som om du hade jobbat även om du har inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet..

Pensionen är livsvarig och betalas ut månadsvis. Du kan ta ut den tidigast från den ålder då du kan ta ut allmän pension.

• Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet innebär att din familj får din pensionsbehållning om du avlider. Om dödsfallet inträffar innan du har börjat ta ut pensionen betalas kapitalet ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut, men inte längre än sammanlagt 5 år.

Efterlevandeskyddet betalas i första hand ut till efterlevande make/maka, sambo eller registrerad partner. I andra hand till barn och adoptivbarn dock längst till månaden innan barnet fyller 20 år.

Förmåner för dig med uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid

Du som har omfattande förtroendeuppdrag har, förutom sjukförmåner liknande de som anställda har och ett extra familjeskydd till pensionen, också omställningsförmåner som gäller när det politiska uppdraget har upphört.

• Sjukpension

Du kan ha rätt till sjukpension om du har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. Du ska också ha befriats från ditt uppdrag före mandatperiodens utgång, så som föreskrivs i kommunallagen.

När du får sjukpension görs också premieavsättningar till pensionsbehållningen under samma tid.

Sjukpensionen betalas av din uppdragsgivare. Ersättningen motsvarar den som utbetalas till anställda med avtalsgruppförsäkringen AGS-KL och värdesäkras på samma sätt.

Du kan läsa mer om villkoren i AGS-KL på AFA Försäkrings webbplats, www.afaforsakring.se.

• Familjeskydd

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut i 5 år och förmånen är 1,1 inkomstbasbelopp /12 per månad.

Familjeskydd till efterlevande barn utbetalas till 18 års ålder (juni det år barnet fyller 20 om det studerar) och förmånen per barn är 0,5 inkomstbasbelopp /12 per månad. Finns det fler än tre barn delas 1,5 inkomstbasbelopp mellan samtliga barn.

• Omställningsförmåner

Omställningsförmånerna är dels aktiva omställningsinsatser, dels ett ekonomiskt omställningsstöd. De bedöms separat och är inte avhängiga varandra.

Aktiva omställningsinsatser

Du har rätt till aktiva omställningsinsatser om du har lämnat ditt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och innan du fyllt 65 år.

Avtalet säger inte vilka de aktiva insatserna ska vara eller vad det ska kosta. Det bestäms av respektive fullmäktige. Enligt bestämmelserna kan vägledning för insatserna hämtas från de kollektivavtalade omställningsförmåner som finns på arbetsmarknaden. Omfattningen och innehållet på insatsen är avsedd att vara individuell varför den kan skilja sig åt mellan olika individer.

Ekonomiskt omställningsstöd

När ditt politiska uppdrag upphör finns en möjlighet att få ekonomiskt omställningsstöd, om du har lämnat det efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

Ersättningens storlek beräknas på ditt årsarvode året före din avgång och är 85 procent de två första åren och med 60 procent det tredje året.

Ett års uppdrag genererar tre månaders ersättning. Som mest kan man få ekonomiskt omställningsstöd i tre år. Samordning med förvärvsinkomster sker från år två efter avdrag med ett prisbasbelopp.

Under ersättningstiden krävs att du aktivt söker annan försörjning.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Efter en period med ekonomiskt omställningsstöd finns en möjlighet till förlängt ekonomiskt stöd.

Den möjligheten finns för dem som fyllt 61 år och som i direkt anslutning till att det ekonomiska omställningsstödet upphört ansöker om den förlängda ersättningen.

Förutsättningen är att du har lämnat ditt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Den förlängda ersättningen är 60 procent av ditt årsarvode året före din avgång. Den ska samordnas med eventuella förvärvsinkomster.

Den förlängda ersättningen utges ett år i taget efter årlig ansökan och längst till kalendermånaden innan 65-årsdagen. Under ersättningstiden krävs att du söker annan försörjning.

Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om att få omställningsstöd och omställningsinsats ska ske skriftligen till din uppdragsgivare. Omställningsstödet utbetalas av uppdragsgivaren, senast tre månader efter det att ansökan tagits emot.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se