Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

Ordlista

Förklaringar till några av de ord som ofta används inom pensionsbranschen. Ordlistan baseras på "Pensionstermer för konsumenter" som tagits fram av Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring.

Administrationsavgift

Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen och dras från premien eller från ditt försäkringskapital. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel försäkringsbolaget, Pensionsmyndigheten eller valcentralen.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension. Personer födda 1938–1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Allokerad återbäring

Allokerad återbäring är återbäring som är preliminärt fördelad mellan dem som är försäkrade. Den allokerade återbäringen är inte garanterad, utan försäkringsbolaget kan ta tillbaka återbäring om förvaltningen går sämre än väntat

Arvsvinst

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd. Även inom allmänna pensionen används ordet arvsvinst.

Avgiftsbestämd pension 

Avgiftsbestämd pension är samma som premiebestämd pension, se förklaring under "Premiebestämd pension". 

Avgångspension

Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Avkastningsränta

Avkastningsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Avkastningsräntan är baserad på verklig avkastning.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den allmänna pensionen betalar du ingen avkastningsskatt.

Efterlevande

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn.

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre.

Efterskydd

Om din pensionsförsäkring har ett efterskydd innebär det att den fortsätter att gälla under en viss tid även om du slutar din anställning av någon annan anledning än att du går i pension. Det kan till exempel innebära att om du blir sjuk under den perioden får du sjukpension under sjukdomstiden.

Entréfond

En entréfond är en fond där pengarna blir placerade innan du har gjort ett aktivt val av fond eller om du inte gör något val alls. En försäkring kan innehålla flera entréfonder.

Familjepension

Familjepension är ett slags efterlevandeskydd.

Familjeskydd

Familjeskydd är ett slags efterlevandeskydd.

Flyttavgift

Flyttavgift är en avgift som du kan behöva betala om du vill flytta ditt försäkringskapital. Flyttavgiften ska täcka till exempel administrationskostnader.

Flyttbart kapital

Flyttbart kapital är de pengar som du enligt villkoren får ta med dig när du flyttar från en pensionsförsäkring till en annan.

Flytträtt

Flytträtt är rätten att flytta ditt försäkringskapital från en pensionsförsäkring till en annan. Den nya pensionsförsäkringen kan vara hos samma försäkringsbolag eller hos ett annat.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension.

Fondförsäkringsbolag

Ett fondförsäkringsbolag erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar där försäkringskapitalet förvaltas i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Fortsättningsförsäkring

Om du har en försäkring som sägs upp, oftast för att du slutar din anställning, kan det stå i avtalet att du har rätt att teckna en individuell fortsättningsförsäkring hos samma försäkringsbolag. Det  innebär att du utan hälsoprövning själv får teckna högst samma försäkringsskydd som du hade tidigare.

Fribrev

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel vara en tjänstepensionsförsäkring när du slutar på ditt jobb. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn.

Förmånstagarförordnande

I förmånstagarförordnandet står det vem som kan få ersättning om du dör medan försäkringen gäller om du har en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd. Förmånstagarförordnandet, som är en del av försäkringsavtalet, är ibland standardiserat. Det kan du oftast ändra på genom att anmäla ett eget förordnande.

Försäkrad

Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare.

Försäkring

En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Försäkringsavtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar.

Försäkringsbesked

Ett försäkringsbesked är en beskrivning som du får från försäkringsbolaget och som talar om vad som gäller för din försäkring.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar. Ett försäkringsbolag måste ha tillstånd från Finansinspektionen att driva försäkringsverksamhet.

Försäkringsförening

En försäkringsförening erbjuder försäkringar för sina medlemmar, som kan vara både försäkringstagare och försäkrade.

Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen och som du eller din arbetsgivare tecknar försäkringsavtal med. En försäkringsgivare är oftast ett försäkringsbolag. Det kan också vara till exempel en pensionskassa eller en försäkringsförening.

Försäkringskapital

Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på din försäkring. Försäkringskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

Försäkringstagare

Försäkringstagaren är den som äger försäkringen. Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare.

Förtida uttag

Förtida uttag innebär att du tar ut din privata pension eller tjänstepension före den avtalade pensionsåldern. Tänk på att förtida uttag sänker din pension, eftersom inbetalningarna avbryts och utbetalningarna påbörjas tidigare. Förtida uttag är något du kan få välja själv, till skillnad från avgångspension, som du kommer överens om med din arbetsgivare.

Förvalsalternativ

Se ickevalsalternativ

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta och administrera försäkringen.

Garanterad ränta

Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den pension du är garanterad om du har en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt.

Den faktiska räntan (återbäringsräntan eller avkastningsräntan) som du får på hela försäkringskapitalet kan under vissa perioder vara både högre och lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan.

Garanterad återbäring

Garanterad återbäring är återbäring som försäkringsbolaget garanterar att du får på din försäkring och som bolaget inte kan ta tillbaka.

Garanterat pensionsbelopp

Garanterat pensionsbelopp är den lägsta pension som försäkringsbolaget garanterar att betala ut till dig enligt försäkringsavtalet om du inte ändrar avtalet.

Garanterat kapital

Garanterat kapital är den del av försäkringskapitalet som försäkringsbolaget använder för att räkna ut ditt garanterade pensionsbelopp.

Garantifond

Garantifond är en fond där du får någon form av garanti, ofta en viss procent av dina fondandelars värde eller en garanterad avkastning på dina inbetalade premier.

Generationsfond

Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större del av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska risken.

Hedgefond

Hedgefond är en fond med målet att ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hälsodeklaration

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa och ger försäkringsbolaget tillgång till dina sjukjournaler. Försäkringbolaget behöver dessa uppgifter för att beräkna risken i vissa försäkringar. En hälsodeklaration kan till exempel krävas om du vill ha ett efterlevandeskydd i din pensionsförsäkring, om du vill gå i pension tidigare, ta ut din pension under kortare tid än vad som ursprungligen är avtalat eller när du vill flytta dina pengar.

Ickevalsalternativ

Ett ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte väljer. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”förvalsalternativ” om samma sak.

Indexfond

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

Inflyttat kapital

När du flyttar dina pengar från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna som flyttas för inflyttat kapital i den nya försäkringen.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Kapitalavgift

Kapitalavgiften är en administrationsavgift som försäkringsbolaget tar ut från dit försäkringskapital.

Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet, oavsett om försäkringsbolaget självt förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras oftast inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital.

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

Kollektiv konsolideringsgrad

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolideringsgrad används inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

Om den kollektiva konsolideringsgraden är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden. Kollektiv konsolideringsgrad kallas även kollektiv konsolideringsnivå.

Kollektivavtalad tjänstepension

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Livförsäkring

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Livslängdsantagande

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livsvarig utbetalning

Livsvarig utbetalning är en utbetalning som pågår så länge du som försäkrad, eller någon eventuellt medförsäkrad, lever. Motsatsen till livsvarig utbetalning är en temporär utbetalning.

Marknadsvärdesjustering

En marknadsvärdesjustering kan försäkringsbolaget ibland göra när du flyttar dina pengar från en traditionell försäkring. Det innebär att du inte får med dig hela försäkringskapitalet. Anledningen till att försäkringsbolaget gör en marknadsvärdesjustering är att du avslutar försäkringen i förtid och bolaget har beräknat ett högre värde på din försäkring än det har täckning för vid flyttillfället.

Medförsäkrad

Vissa försäkringar har inte bara dig själv som försäkrad utan även till exempel din make, registrerade partner, sambo eller dina barn. Dessa personer räknas i så fall som medförsäkrade, och gör så att efterlevandeskyddet kan betalas ut. Medförsäkrade har inte automatiskt rätt till efterlevandeskyddet utan det betalas ut till de personer som du har valt bland dem som kan vara förmånstagare.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut.

Pensionsgrundande tjänstetid

Pensionsgrundande tjänstetid används vid förmånsbestämd tjänstepension och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få pension. Om din pensionsgrundande tjänstetid till exempel är 360 månader (30 år) kommer din pension att minska med en trehundrasextiondedel för varje månad som saknas.

Pensionskapital

Se försäkringskapital

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på om du har ett kollektivavtal eller individuellt avtal.

Pensionsplan

En pensionsplan sätter ramarna för hur en tjänstepension utformas. Förutom pensionssparande kan planen bland annat innehålla skydd vid dödsfall och långvarig sjukdom.

Pensionstillägg

Pensionstillägg är ett sätt att säkra värdet på din förmånsbestämda tjänstepension så att den inte förlorar i värde. För att räkna upp tjänstepensionen används till exempel konsumentprisindex eller prisbasbelopp.

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Du kan börja ta ut den tidigast från 61 års ålder. Garantipension kan du tidigast få när du blir 65 år. När du kan börja ta ut din tjänstepension och privata pension beror på vad det står i ditt avtal, dock tidigast från 55 år enligt skattereglerna.

Premie

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i stället pensionsavgift eller avgift.

Premieavgift

Premieavgiften är en administrationsavgift som dras från den inbetalda premien och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Prognosränta

Prognosräntan är en antagen räntesats som används för att göra en bedömning av hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden. Prognosräntan är en av de faktorer som används för att räkna ut hur mycket pension som ska betalas ut.

Reallokering

Se återtag.

Riskpremie

Riskpremie är en andel av premien som försäkringsbolaget tar ut för försäkringsskydd, till exempel premiebefrielseförsäkring eller efterlevandeskydd.

Sjukpension

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Slutbetalning

Slutbetalning innebär att i förväg betala de premier som är kvar att betala fram till pensionsåldern eller så länge som det står i avtalet att premierna ska betalas. Till exempel kan din arbetsgivare göra en slutbetalning om du slutar din anställning i förtid.

Solvens

Solvens innebär att försäkringsbolag har en ekonomisk buffert i form av tillräckligt kapital för att kunna göra sina utbetalningar. Hur stor buffert som krävs styrs av lagar och regler.

Solvenskvot

Solvenskvot är ett mått på försäkringsbolagets solvens. Måttet visar vilken ekonomisk buffert försäkringsbolaget har för att kunna betala ut det som bolaget har lovat enligt försäkringsavtalen. Solvenskvoten måste enligt lag vara större än 1.

Temporär utbetalning

En temporär utbetalning är en utbetalning som pågår under en viss avtalad tidsperiod. Motsatsen till temporär utbetalning är livsvarig utbetalning.

Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Din rätt till tjänstepension tryggas vanligtvis genom försäkring. Din arbetsgivare kan också använda andra sätt, till exempel betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Tjänstetidsfaktor

Tjänstetidsfaktorn talar om hur stor del av hel tjänstepension som du som anställd förväntas få. För att räkna ut tjänstetidsfaktorn summerar man den pensionsgrundande tjänstetiden som du redan har tillgodoräknat dig med den tjänstetid som du förväntas ha kvar fram till pensionen.

Om tjänstetidsfaktorn är 1 innebär det hel pension.

Totalavkastning

Totalavkastning är summan av kapitalavkastning och värdeförändring på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Totalavkastning anges ofta i procent.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti och del av eventuellt överskott.

Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Det finns mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier.

Traditionell förvaltning

I traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet med traditionell förvaltning. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oftast sker förvaltningen enligt vissa regler som försäkringsbolaget har bestämt.

Utflyttat kapital

När du flyttar dina pengar från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna från den gamla försäkringen för utflyttat kapital.

Valcentral

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar bland annat ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare har betalat skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän, SPV för statsanställda och Valcentralen för anställda vid kommuner, banker, försäkringsbolag med mera.

Villkorad återbäring

Villkorad återbäring är återbäring som inte är garanterad utan kan öka eller minska. Förändringar beror på avkastningen och på vad som står i villkoren om hur stor del du som kund ska få.

Vinstutdelande försäkringsaktiebolag

I ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag kan en del av den eventuella vinsten delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kan även skjuta till kapital om försäkringsbolaget till exempel inte kan betala ut de garanterade pensionsbeloppen.

Värdebesked

Se årsbesked.

Värdesäkring

Värdesäkring innebär att den pension som du får nu eller ska få i framtiden anpassas efter pris- eller inkomstutvecklingen. Många förmånsbestämda tjänstepensioner är värdesäkrade genom att pensionsbeloppen följer med när priser och löner i samhället förändras. Även premier kan värdesäkras.

Ålderspension

Ålderspension har du rätt att få utbetalad när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Årsbesked

Årsbeskedet är ett dokument som du ska få varje år och som bland annat redovisar hur försäkringskapitalet har utvecklats under året.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det försäkringskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din försäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket till exempel innebär att du får lägre pension.

Återbäring

Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du, utöver den garanti som ingår i försäkringen, få återbäring. Detta kan bli aktuellt om försäkringsbolaget lyckas bättre med sin förvaltning än vad det räknade med vid beräkningen av garantin. Viktigt att veta är att återbäringen inte automatiskt är garanterad. Det innebär att pensionen kan variera mellan åren, men aldrig bli mindre än det garanterade pensionsbeloppet.

Återbäringsränta

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Återköp

Återköp innebär att man får ut pengar från en försäkring tidigare än avtalat. För att du ska få göra ett återköp måste du få det godkänt av försäkringsbolaget.

Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring i förväg är i princip inte tillåtet utan kräver i de flesta fall också dispens från Skatteverket.

Återtag

Återtag innebär att försäkringsbolaget tar tillbaka en del av överskottet när förvaltningen har gått sämre än väntat. Det som är garanterat enligt ditt avtal påverkas inte..

Ömsesidigt försäkringsbolag

Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. Allt överskott i bolaget går till försäkringarna. Om det blir ett underskott i bolaget kan ditt försäkringskapital minskas genom återtag.

Ordlistan bygger på "Pensionstermer för konsumenter" som tagits fram av pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring. 

Hämta den kompletta ordlistan från Swedish Standards Institute, SIS

Nu kan du välja att få din post digitalt.

Skandikon är ansluten till Kivra.

Intresserad? Klicka på länken och läs mer om hur du lätt kommer igång med din digitala brevlåda.

Är du redan ansluten till Kivra? Klicka här.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se