Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är PA-KL

PA-KL var det pensionsavtal som gällde inom det kommunala området åren 1985–1997. Trots att det har ersatts av nya avtal kan PA-KL fortfarande gälla dig som är anställd i dag.

Om du under 1985–1997 beviljades partiell sjukersättning (som på den tiden kallades förtidspension/sjukbidrag) eller arbetsskadelivränta fram till pensioneringen kommer du att få din tjänstepension beräknad enligt reglerna i PA-KL.

I din tjänstepension ingår
● Ålderspension
● Skydd för efterlevande

● Ålderspension

PA-KL är något så ovanligt som en bruttosamordnad tjänstepension. Det betyder att pensionsavtalet bestämmer hela din pension.

Först bestäms din tjänstepension, sedan minskas summan med den allmänna inkomstpensionen inklusive eventuell tilläggspension, som du får från staten. Mellanskillnaden är den tjänstepension som betalas ut till dig.

Ett exempel:
Din tjänstepension enligt PA-KL blir 15 000 kr i månaden.
Din allmänna inkomstpension är 12 000 kr i månaden.
Den tjänstepension som du får från din arbetsgivare blir 3 000 kr i månaden.

Oavsett resultatet av bruttosamordningen är du alltid garanterad en utbetalad tjänstepension på 1 462 kr i månaden.

Din premiepension ingår inte i bruttosamordningen.

Du får hel pension efter 30 år

För att få hel tjänstepension enligt PA-KL ska du ha jobbat i 30 år. Såväl kommunala, statliga och privata som kooperativa anställningar räknas om du där haft rätt till tjänstepension.

Om du har arbetat färre år får du 1/30 av pensionen för varje år som du har arbetat.

Ett exempel:
Om du har jobbat i 25 år blir din tjänstepension 25/30 av full pension.
Bruttosamordningen innebär att den minskas med 25/30 av din allmänna inkomstpension.
Om vi räknar med samma belopp som i exemplet ovan får vi:
25/30 av 15 000 kr är 12 500 kr
25/30 av 12 000 kr är 10 000 kr
Den tjänstepension som du får från kommunen blir 2 500 kr i månaden.
Din sammanlagda pension blir 14 500 kr i månaden.

Så här beräknas pensionen i PA-KL

Pensionens storlek baserades på lönen under åren närmast före pensioneringen, för dem som gick i pension medan PA-KL fortfarande var gällande avtal. För dig som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta baseras pensionen istället på den lön som du hade åren före insjuknandet eller arbetsskadan.

Först räknas din lön under de sista sju åren före insjuknandet eller arbetsskadan om till ”årspoäng” genom att varje års pensionsgrundande lön delas med det årets förhöjda prisbasbelopp. Sedan beräknas ett ”årsmedelpoäng” genom att ta medelvärdet av de fem högsta av de sju årspoängen.

Därefter räknar man fram ”bruttopensionspoängen” med hjälp av den här tabellen:

Pensionsnivå Skikt av årsmedelpoäng
96 % 0-1
78,5 % 1-2,5
60 % 2,5-3,5
64 % 3,5-7,5
65 % 7,5-20
32,5 % 20-30

 

Ett exempel:
Vi tänker oss för enkelhetens skull att en person har ett årsmedelpoäng på 6,5 (vilket motsvarar en årslön på cirka 380 250 kr i 2024 års penningvärde). Då beräknas bruttopensionspoängen så här:
96 % av 1 årsmedelpoäng, vilket är 0,96
78,5 % av 1,5 årsmedelpoäng, vilket är 1,178
60 % av 1 årsmedelpoäng, vilket är 0,6
64 % av 3 årsmedelpoäng, vilket är 1,92
Tillsammans blir detta 4,658 bruttopensionspoäng.

Bruttopensionspoängen gånger årets prisbasbelopp blir den pension som ska bruttosamordnas. År 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kr, vilket innebär att pensionen i exemplet blir cirka 266 903 kr.

Tjänstepensionen är inflationsskyddad genom att den följer det förhöjda prisbasbeloppet. Men den allmänna pensionen följer ett index som också tar hänsyn till inkomstökningarna, och eftersom lönerna i Sverige har ökat mer än inflationen innebär det att en tjänstepension baserad på den lön du hade för 25–30 år sedan kan bli låg eller obefintlig.

Därför har parterna infört garantisumman på 1 462 kr i månaden, som du får om det som blir kvar av din tjänstepension efter bruttosamordningen är mindre än så.

Du kan få pensionen beräknad på din nuvarande lön

Ända sedan PA-KL skapades har det funnits möjlighet för den som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta att få pensionen beräknad efter sin nuvarande lön. Tidigare har detta krävt centrala förhandlingar, men år 2017 kom parterna överens om att flytta förhandlingarna till lokal nivå, för att göra det enklare för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens som en sådan lösning.

Om du vill få pensionen beräknad efter din nuvarande lön bör du begära omräkning i god tid innan du fyller 65 år, som är pensionsåldern för de flesta inom PA-KL.

Parterna har inte kommit överens om hur den nya beräkningen ska göras, men Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, rekommenderar någon av de här alternativen (där vi förutsätter att du arbetade 100 procent före insjuknandet eller arbetsskadan och nu arbetar 75 procent):

1. Pensionen beräknas på din nuvarande deltidslön omräknad till heltidslön.
2. Pensionen beräknas på din nuvarande deltidslön plus 25 procent av din tidigare heltidslön uppräknad med prisbasbeloppet.
3. Pensionen beräknas på din nuvarande deltidslön.

● Skydd för efterlevande

Skyddet för efterlevande inom PA-KL består av två delar – en pension för vuxna och en för barn.

Efterlevandepension

Om du skulle avlida medan du är anställd, eller inom sex månader efter det att din anställning upphört, kan din efterlevande make, maka eller registrerade partner ha rätt till efterlevandepension. Det gäller även sambor om ni tidigare har varit gifta med varandra eller har gemensamma barn.

Efterlevandepension betalas ut i fem år och är 15 procent av din årslön upp till 20 basbelopp och 7,5 procent av den del av lönen som ligger mellan 20 och 30 basbelopp.

Barnpension

Om du efterlämnar barn har de rätt till barnpension till och med den månad barnet fyller 18 år eller vid studier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Barnpensionen till ett barn är 10 procent av din årslön upp till 7,5 basbelopp, 28 procent av din årslön i skiktet 7,5–20 basbelopp och 14 procent av den del av lönen som ligger mellan 20 och 30 basbelopp.

Om du har två barn blir ersättningen 1,4 gånger högre.
Om du har tre barn blir ersättningen 1,6 gånger högre.
Om du har fyra barn blir ersättningen 1,8 gånger högre.
Om du har fem barn eller fler blir ersättningen 2,0 gånger högre.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se