Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Valcentralen är en tjänst från Skandikon Administration AB. För oss på Skandikon är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Vi arbetar därför aktivt med både organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att värna om din personliga integritet.

Nedan beskriver vi Skandikons roll i behandlingen av dina personuppgifter, hur dina uppgifter hanteras samt dina rättigheter. 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Skandikon är en pensionsadministratör. Vi hanterar därmed personuppgifter främst i egenskap av personuppgiftsbiträde åt våra kunder som utgörs av försäkringsgivare, arbetsgivare och företag. I rollen som personuppgiftsbiträde behandlar vi endast de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra administrationsuppdrag gentemot respektive personuppgiftsansvarig kund. I de fall grunden för vår personuppgiftsbehandling framgår av kollektivavtalet utgör Skandikon genom tjänsten Valcentralen personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Detta rör främst Valcentralen för FTP1 och FTP2 samt flyttprocessen inom KAP-KL/AKAP-KR.

Exempel på personuppgifter som Skandikon behandlar inom dessa uppdrag är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och försäkringsnummer.

Skandikon tillhandahåller tjänsten Valcentralen till försäkringsgivare och företag som i sin tur använder plattformen för att ge dig som individ:

  • information om de pensionsval som du har möjlighet att göra
  • överblick över de val som du har gjort
  • möjlighet att göra nya val och ändra gamla val

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?

Syftet med Skandikons behandling av personuppgifter är att förse de av våra kunder som är försäkringsgivare och arbetsgivare med den information de behöver för att på ett korrekt sätt fullgöra sina förpliktelser gentemot mot dig som försäkrad. Syftet är också att Valcentralen ska uppfylla sina skyldigheter enligt kollektivavtalet.

Hur samlas uppgifterna in?

De personuppgifter Skandikon behandlar hämtas främst in ifrån våra uppdragsgivare (försäkringsgivare, arbetsgivare och företag) samt våra uppdragsgivares kunder (dig som individ). I förekommande fall hämtas även uppgifter in ifrån andra pensionsadministratörer, adressleverantörer samt olika myndigheter för att säkerställa att dina uppgifter hålls aktuella.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

På uppdrag av våra kunder lämnar vi i förekommande fall uppgifter till arbetsgivare och till företag som behöver dem för att leverera adressuppdateringar, pensionsprognoser, hälsoprövningar och riskförsäkringar. Vi lämnar även uppgifter till myndigheter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar.

Skandikon för inte över dina uppgifter till länder utanför EU och EES (s.k. tredjeland).

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter enbart så länge som respektive personuppgiftsansvarig uppdragsgivare kräver eller den tid som krävs för att fullgöra våra administrationsåtaganden inom pension och försäkring. Vi kan dock i förekommande fall spara uppgifter längre om det är nödvändigt på grund av lagkrav eller om kollektivavtalet kräver det.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vill försäkra dig om att Skandikon behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Skandikon vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all den information vi behandlar skyddas ifrån obehöriga. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till dina uppgifter och hanteringen av dina uppgifter är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Om du är kund hos något av de företag som vi agerar personuppgiftsbiträde åt har du rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag direkt ifrån det personuppgiftsansvariga företaget. Det är i huvudsak också det personuppgiftsansvariga företaget som du ska vända dig till för att begära rättelse av uppgifter, radering av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter eller om du önskar göra övriga invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten för eventuella klagomål om hanteringen av dina personuppgifter. I de fall Skandikon i Valcentralen är personuppgiftsansvarig kan du vända dig till Skandikon med din begäran.

Om du är osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för dig, hjälper vi dig gärna med denna information.

Dataskyddsombud

För att kontrollera att dataskyddsförordningen(GDPR) följs inom organisationen har Skandikon utsett ett Dataskyddsombud.

Kontakta oss om du vill veta mer

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-58 00 00 eller Dataskyddsombudet via dataskydd@skandikon.se.

Du kan även kontakta oss per post på adressen:
Valcentralen
106 55  Stockholm

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se