Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är Frivillig ITP
– förmånsbestämd ålderspension

Frivillig ITP – förmånsbestämd ålderspension är en pensionsplan från SPP, utformad för att ge snarlika pensionsförmåner som den kollektivavtalade pensionen ITP 2, till anställda vid företag utan kollektivavtal.

Frivillig ITP - förmånsbestämd ålderspension består av:
● Förmånsbestämd ålderspension
● ITPK Egenpension – Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandeskydd

Sjukpensionen gäller från det att du har fyllt 18 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen, familjepensionen och ITPK Egenpension börjar du tjäna in vid 28 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av Frivillig ITP är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in Frivillig ITP eller motsvarande i 360 månader (30 år).

Om du går i pension vid 65 års ålder får du 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 procent av den del av din slutlön som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent.

Inkomstbasbeloppet är 76 200 kr år 2024. Om du går i pension 2024 blir din förmånsbestämda pension:

Slutlön Frivillig ITP
upp till 571 500 kr 10 %
571 500–1 524 000 kr 65 %
1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Den ordinarie pensionsåldern inom Frivillig ITP är 65 år. Men du kan ta ut din ålderspension tidigare, redan från 55 års ålder. Vid förtida uttag blir din Frivillig ITP ålderspension lägre än den annars skulle ha blivit.

Om du pensionerar dig på egen begäran vid 62 års ålder eller senare blir premierna betalade av en premiebefrielseförsäkring fram till din 65-årsdag.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan lösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp, en så kallad tiotaggarlösning.

ITPK Egenpension – Kompletterande ålderspension

ITPK Egenpension är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 2 procent av din lön. Hur hög din ITPK Egenpension blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

ITPK Egenpension betalas normalt ut månadsvis i fem år från 65 års ålder.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk - över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden - har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid.

Familjeskydd

Familjeskydd är en separat livförsäkring i Bliwa Livförsäkring. Den utbetalas till din familj med 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp under 5 år om du avlider före 65 års ålder. År 2024 är det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kr. Därmed ser försäkringen och premierna ut så här:

Försäkrat belopp Utbetalt per månad i 5 år Premie per månad
1 förhöjt prisbasbelopp 4 875 kr   53 kr
2 förhöjda prisbasbelopp 9 750 kr 106 kr

Om du väljer familjeskydd dras kostnaden från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in, vilket innebär att din ITPK Egenpension blir lägre.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen på Bliwas webbplats.

Läs mer om vilka familjemedlemmar som försäkringen kan betalas ut till under rubriken "Förmånstagare – återbetalningsskydd och familjeskydd".

Familjepension

För dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp innehåller Frivillig ITP en särskild familjepension. Om du avlider före din make, maka, registrerade partner eller sambo betalas familjepensionen ut under resten av hans eller hennes liv, om han eller hon inte gifter om sig eller blir sambo. Efterlevande barn har rätt till familjepension fram till dess de fyller 20 år.

För att beräkna hur hög familjepensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 32,5 procent av lönen mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp samt 16,25 procent av lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas familjepensionen till dina efterlevande så här:

Efterlevande utan barn 100 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 1 barn 130 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 2 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

Om du enbart har efterlevande barn beräknas familjepensionen till dem så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet


När det gäller familjepension är din sambo inte automatiskt förmånstagare. För att han eller hon ska bli det måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Kontakta SPP:s kundcenter på telefon 0771-533 533 för mer information.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din ITPK Egenpension om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Läs mer om vilka familjemedlemmar som försäkringen kan betalas ut till under rubriken "Förmånstagare – återbetalningsskydd och familjeskydd".

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos ditt valda bolag. Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Förmånstagare – återbetalningsskydd och familjeskydd

Det är i första hand din make/maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd och familjeskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

Om du vill ändra turordningen eller göra någon annan till förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

De förmånstagare som är möjliga att välja är:

a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd

Förmånstagarförordnanden för återbetalningsskydd och familjeskydd ska skickas in till och registreras hos Valcentralen. Kontakta oss på telefon 0771-44 44 00 eller e-post kundcenter@valcentralen.se för mer information.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi tjänstepensionen Frivillig ITP - förmånsbestämd ålderspension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Om du vill veta mer kan du kontakta din arbetsgivare eller SPP.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se